Sprowadzenie zwłok z zagranicy do Polski

CHARON - Sprowadzenie zwłok z zagranicy

Sprowadzenie zwłok z zagranicy

Całodobowy kontakt +48 509332858

KONTAKT

Ustalenie szczegółów transportu i podpisanie stosownych upoważnień

REALIZACJA ZLECENIA

Kontakt z miejscem gdzie nastąpił zgon i uzyskanie dokumentacji i pozwoleń

SPROWADZENIE ZWŁOK DO POLSKI

Sprowadzenie zwłok z zagranicy do miejsca przeznaczenia, wskazanego przez rodzinę

SPROWADZENIE ZWŁOK Z ZAGRANICY DLACZEGO MY?

Sprowadzenie zwłok z zagranicy

Sprowadzenie zwłok z zagranicy do Polski to proces polegający na przewiezieniu ciała zmarłej osoby z jednego kraju do drugiego. Taka sytuacja może być konieczna w przypadku, kiedy bliski zmarł za granicą, a jego rodzinie zależy na tym, aby spoczął pochowany w swoim ojczystym kraju. Proces transportu zwłok jest skomplikowany i wymaga odpowiedniej wiedzy oraz doświadczenia, które pozwolą uniknąć błędów oraz opóźnień.

Pierwszym, co należy zrobić, jest skonsultowanie się z konsulatem kraju, w którym zmarła bliska osoba w celu uzyskania informacji dotyczących wymaganych dokumentów oraz procedur. Następnym krokiem jest znalezienie firmy transportowej wyspecjalizowanej w przewozie zwłok, która pomoże w dopełnieniu wszelkich niezbędnych formalności oraz dokonaniu przewozu ciała. Istotne jest również, aby mieć na uwadze przepisy dotyczące transportu zwłok z danego kraju, gdyż mogą się one między sobą różnić w zależności od państwa. Nasza firma robi wszystko, aby możliwie jak najbardziej ułatwić rodzinie przejście przez ten bolesny okres – chętnie udzielamy odpowiedzi na wszystkie pytania i wyjaśniamy krok po kroku, jak wygląda proces sprowadzenia zwłok do Polski. Koszty związane z przewozem ciała często są dosyć wysokie – obejmują nie tylko koszty transportu, ale również opłaty za dokumenty czy należności związane z przygotowaniem ciała do przewozu. Kolejnym, o czym należy pamiętać, jest oczywiście zorganizowanie pochówku zmarłego. W przypadku, gdy miał on swoje miejsce pochówku w kraju, rodzina powinna skontaktować się z cmentarzem, aby zaplanować pogrzeb. W przypadku natomiast jeśli zmarły tegoż miejsca nie posiadał – konieczne będzie znalezienie odpowiedniego oraz zaplanowanie całej ceremonii.
sprowadzenie zwłok z zagranicy sprowadzenie zwłok z zagranicy 6h
sprowadzenie zwłok z zagranicy 66

Sprowadzenie zwłok z zagranicy – procedury

Sprowadzenie zwłok z zagranicy jest niezwykle trudnym emocjonalnie przeżyciem dla rodziny, dlatego też tak ważne jest, aby skorzystać z pomocy specjalistów, którzy pomogą w dopełnieniu wszelkich formalności oraz bezpiecznym transporcie ciała do miejsca docelowego, wyznaczonego przez najbliższych. Przewóz zmarłego nie byłby możliwy bez posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, które znacznie ułatwia ten skomplikowany proces. Konieczne jest bowiem nie tylko przestrzeganie przepisów dotyczących przewozu zwłok, ale również uniknięcie pojawienia się ewentualnych błędów lub opóźnień.

Jakie dokumenty są wymagane, aby możliwe było przetransportowanie zwłok do Polski? Otóż istotne jest posiadanie odpowiedniego zezwolenia, które wydawane jest przez starostę powiatu, w którym ma odbyć się pochówek. Należy jednak pamiętać, iż wcześniej musi on zasięgnąć opinii powiatowego inspektora sanitarnego. Tego rodzaju zezwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy wydawane jest w ciągu maksymalnie trzech dni. Przy składaniu wniosku trzeba pamiętać o przedstawieniu dokumentu potwierdzającego zgon – co więcej, musi on zostać przetłumaczony na język polski. W przypadku, gdy nie została podana w nim przyczyna zgonu, konieczne będzie przedłożenie zaświadczenia stwierdzającego, iż śmierć nie była wynikiem choroby zakaźnej. Oprócz zezwolenia od starosty lub prezydenta miasta (w przypadku miasta na prawach powiatu) potrzebne będzie także zaświadczenie polskiego konsula z państwa, w którym znajduje się ciało zmarłego – uzyskanie takiego dokumentu możliwe jest po przedstawieniu pisma otrzymanego w starostwie lub urzędzie miasta.
sprowadzenie zwłok z zagranicy 2
sprowadzenie zwłok z zagranicy 6u

Sprowadzenie zwłok z zagranicy – warunki

Zarówno transport zwłok z Polski, jak i transport zwłok do Polski wymagają zapewnienia właściwych warunków sanitarnych oraz technicznych. W sytuacji, w której przewóz ciała ma odbyć się na odległość większą niż 60 km – zadaniem tym zajmują się podmioty profesjonalne.

Pojazd służący do przewożenia zwłok powinien być trwale oznakowany w sposób, który jednoznacznie wskazuje na to, jakie jest jego przeznaczenie. Co więcej, musi on również posiadać odizolowaną od pozostałej części kabinę kierowcy, a także odpowiednie zabezpieczenie zapobiegające przesuwaniu się trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie. To jednak nie wszystko – istotne jest też, aby podłoga samochodu w miejscu przeznaczonym na umieszczenie zwłok lub szczątków ludzkich była wyłożona materiałem łatwym w czyszczeniu oraz odpornym na działanie środków dezynfekujących. Powyższe wymagania, choć restrykcyjne, podyktowane są względami ochrony życia i zdrowia ludzi, a także poszanowania zwłok i szczątków. Co ważne, wskazane wymogi nie dotyczą przewozu urn – te z powodzeniem można przewozić dowolnym środkiem transportu.

Sprowadzenie zwłok z zagranicy – cena

Zgodnie z przepisami – koszty sprowadzenia oraz transportu zwłok ponoszone są przez ubezpieczyciela lub w przypadku, gdy takowego nie ma, spoczywają one na barkach rodziny zmarłego. Niezwykle ciężko jest oszacować koszty transportu zwłok z zagranicy – możliwe jest to jedynie po poznaniu szczegółów. Na cenę takiej usługi ma wpływ nie tylko odległość, ale również wszelkie czynności, które należy podjąć, będąc już na miejscu. W naszej firmie robimy wszystko, aby pomóc rodzinie przejść przez ten trudny czas, dlatego też oferujemy przystępne ceny, bez ukrytych kosztów

sprowadzenie zwłok z zagranicy 6g

Sprowadzenie zwłok z zagranicy – przepisy

Nadzór nad sprowadzeniem zwłok z zagranicy i szczątków ludzkich sprawuje Państwowy powiatowy lub graniczny inspektor sanitarny, do którego należy wniosek o wydanie pozwolenia.

Transport zwłok i szczątków może odbywać się : transportem drogowym, samolotami, koleją, samolotami oraz statkami w granicach Polski, poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy zgon nastąpił na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po uzyskaniu pozwolenia właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. – w warunkach zapewniających odpowiednie sanitarne i techniczne bezpieczeństwo przewozu. W przypadku przewożenia zwłok i szczątków poza granice Polski, pozwolenie wydaje się po uprzednim złożeniu wymaganych dokumentów: – właściwej władzy państwa, na którym będą pochowane, – państw, przez których terytorium mają być transportowane, – brak przeszkód do pogrzebania lub wywiezienia zwłok i szczątków na terytorium danego państwa. Sprowadzenie zwłok z zagranicy i szczątków przez terytorium Polski może nastąpić po wydaniu zaświadczenia wydanego przez konsula Polskiego w państwie, z którego przewóz ten ma nastąpić, stwierdzającego brak przeszkód do transportu zwłok i szczątków na terytorium innego państwa. Na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pogrzebania należy uzyskać zgodę: pozwolenie starosty właściwego ze względu na miejsce, w którym zwłoki i szczątki mają być pogrzebane, pozwolenie jest wydawane po porozumieniu z państwowym inspektorem sanitarnym, zaświadczenie polskiego konsula, wydane po przedstawieniu pozwolenia stwierdzającego, że osoba zmarła lub szczątki mogą być sprowadzone do Polski. Pozwolenia i zaświadczenia są wydawane na wniosek osób uprawnionych: małżonka osoby zmarłej, krewnego zstępnego np: dziecko, wnuk, prawnuk itd.), krewnego wstępnego np: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.), krewnego bocznego do czwartego stopnia pokrewieństwa, powinowatego w linii prostej do pierwszego stopnia, osoby dobrowolnie do tego zobowiązującej się – pozwolenia wydawane jest niezwłocznie w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku zgonu na skutek wymienionej choroby zakaźnej pozwoleń nie wydaje się przed upływem dwóch lat od dnia zgonu #cholera, #dur wysypkowy i inne riketsjozy, #dżuma, #gorączka powrotna, #nagminne porażenie dziecięce, #nosacizna, #trąd, #wąglik, #wścieklizna, #żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne, W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się zaświadczenie urzędowe stwierdzające wykluczenie jako przyczyny zgonu jest choroba zakaźna zawartej. Środek transportu drogowego przeznaczony do transportu zwłok i szczątków powinien spełniać następujące wymagania sanitarne i techniczne: 1. być trwale oznaczony w sposób wskazujący na jego charakter, 2. posiadać kabinę kierowcy przedzieloną od części przeznaczonej na umieszczenie trumny ze zwłokami albo szczątków ludzkich, 3. posiadać zabezpieczenie przed przemieszczaniem się trumny ze zwłokami lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie podczas transportu, 4. posiadać podłogę w części przeznaczonej na umieszczenie trumny ze zwłokami lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie wykonywaną z materiałów łatwo zmywalnych i odpornych na działanie środków do dezynfekcji, 5. posiadać miejsce na przechowywanie środków do dezynfekcji, środków myjąco-czyszczącego oraz jednorazowych rękawic ochronnych. Ponadto odnośnie środka transportu drogowego przeznaczony do transportu zwłok i szczątków ludzkich: Nie dopuszcza się montażu miejsc siedzących w części przeznaczonej na zwłoki i szczątki ludzkie. Po każdorazowym sprowadzeniu zwłok zagranicy albo szczątków ludzkich przeprowadza się dezynfekcję środka transportu w który były transportowane. Do dezynfekcji karawanów (pojazdów specjalnych) stosuje się preparaty o wysokim działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym. Zabrania się zewnętrznego mycia karawanów przeznaczonego do transportu zwłok i szczątków ludzkich w miejscach przypadkowych. Środek transportu drogowego powinien być zarejestrowany jako karawan (pojazd specjalny) zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Powyższych przepisów nie stosuje się do transportu zwłok albo szczątków ludzkich pojazdami transportu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy rozporządzenia dotyczące wydawania pozwoleń i zaświadczeń na transport zwłok i szczątków ludzkich stosuje się odpowiednio do wydawania pozwoleń i zaświadczeń na transportu szczątków powstałych ze spopielenia zwłok. Transport szczątków powstałych ze spopielenia zwłok, umieszczonych w szczelnym, odpornym na uszkodzenia pojemniku może odbywać się dowolnym środkiem transportu, w sposób zapewniający ich poszanowanie.
sprowadzenie zwłok z zagranicy 4 sprowadzenie zwłok z zagranicy 6n sprowadzenie zwłok z zagranicy 6

CHARON

Maksyma Gorkiego 31/7

70-390 Szczecin

Telefon 509332858

Email: biuro@funeral.com.pl

NIP:8511810939

Sprowadzenie zwłok z zagranicy, profesjonalnie i z Godnością

międzynarodowy transport zwłok